DANH BẠ HUYỆN THẠCH HÀ
© 2016 Đào Tuấn Vũ

Tên:                  Đơn vị:
Chức vụ:         

Đăng nhập

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Tìm theo đơn vị:

Chọn đơn vị cần xem tại mục Đơn vị; Chọn "Tất cả chức vụ" tại mục Chức vụ. Sau đó nhấp chuột vào nút Tìm kiếm.

Ví dụ: Tìm danh bạ của công chức phòng Tài nguyên - Môi trường.Chọn đơn vị: Phòng Tài nguyên - Môi trường, Chức vụ: Tất cả chức vụ, sau đó ấn nút Tìm kiếm.

 - Tìm theo chức vụ:

Chọn Chức vụ của công chức cần tìm tại mục Chức vụ; Chọn "Tất cả đơn vị" hoặc Tên đơn vị (nếu biết công chức đó ở đơn vị nào) tại mục Đơn vị, sau đó ấn nút Tìm kiếm.

Ví dụ: Tìm số ĐT công chức ngành Văn hóa - Thông tin toàn huyện, Tại mục Chức vụ chọn: Văn hóa - Thông tin, Tại mục Đơn vị chọn: "Tất cả đơn vị", sau đó ấn nút Tìm kiếm.

- Tìm theo tên: gõ tên cần tìm (Tiếng Việt có dấu).

- Kết hợp tìm kiếm bằng nhiều điều kiện:

Ví dụ: tìm cán bộ có tên "Châu Trang", Chức vụ: Kế toán, Đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch, sau đó ấn nút Tìm Kiếm.

Lưu ý: Có thể chỉ nhập 1 trong các điều kiện Tên, Chức vụ, Đơn vị (Ko nhất thiết phải nhập cả).